Sprawozdania

Sprawozdanie z realizacji planu działalności merytorycznej Muzeum w Stawisku w 2019

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2018

Bilans za 2018

Zyski i straty 2017, 2018

Sprawozdanie z realizacji planu działalności merytorycznej Muzeum w Stawisku w 2016 roku

Sprawozdanie z realizacji planu działalności merytorycznej Muzeum w Stawisku w 2015 roku

→ Sprawozdanie za 2014 r.

→ Sprawozdanie za 2013 r.

→ Sprawozdanie za 2012 r.

→ Sprawozdanie za 2011 r.

→ Sprawozdanie za 2010 r.

→ Sprawozdanie za 2009 r.

→ Sprawozdanie za 2008 r.

→ Sprawozdanie za 2007 r.

Obsługa sekretariatu - wyniki naboru 2017

Informacja na temat wyników dwóch kontroli NIK
w Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów Stawisku w 2007 i
2010 r.

Kontrola NIK w 2007 r. (maj – sierpień)
obejmowała
okres 2005 r.– I kwartał 2007 r.

W „Wystąpieniu pokontrolnym” NIK  (KNO-41103-2/2007) stwierdzono: Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia skontrolowaną działalność Muzeum. Negatywna ocena wynika ze stwierdzonych w wyniku kontroli nieprawidłowości, dotyczących ochrony zasobów muzealnych (inwentaryzacji, katalogowania, naukowego opracowywana muzealiów i materiałów dokumentacyjnych, przechowywania zbiorów, zabezpieczania i konserwacji zbiorów oraz opieki nad budynkiem), nieprawidłowego wydatkowania środków publicznych, a także nierzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
W rezultacie powyższej kontroli Muzeum w Stawisku zostało zakwalifikowane przez NIK do dwóch negatywnie ocenionych (wśród 42 skontrolowanych) muzeów w kraju. W marcu 2007 r. Starostwo Powiatu Grodziskiego  rozwiązało umowę o pracę z dotychczasowym dyrektorem Muzeum – Oskarem Koszutskim.

Pełny tekst wystąpienia pokontrolnego po kontroli za okres 2005 - pierwszy kwartał 2007

Kontrola NIK w 2010 r. (maj – czerwiec)
dotyczyła
realizacji wniosków pokontrolnych NIK z kontroli przeprowadzonej w 2007 r.

W „Wystąpieniu pokontrolnym” NIK  (KNO-4113-01-01/2010) stwierdzono: Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Muzeum w kontrolowanym zakresie. Protokół z narady pokontrolnej przedstawicieli NIK z pracownikami Muzeum (07.06 2010) zawiera stwierdzenie inspektora, przeprowadzającego kontrolę: "pozytywne zmiany jakich dokonano w Muzeum w ciągu 3 lat, zasługują na najwyższe uznanie dla pracy i entuzjazmu dyrektor Muzeum i pracowników. Wszystkie wnioski pokontrolne zostały wykonane. Naprawiono wszystkie błędy i wyeliminowano nieprawidłowości, jak m. in.: bałagan i zaniedbania w inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych, archiwalnych i muzealiów, zaniedbania w zakresie ochrony i zabezpieczenia budynku i zbiorów oraz zaniedbania w księgowości." 

Pełny tekst wystąpienia pokontrolnego w zakresie realizacji wniosków pokontrolnych z 2007 roku

Dyrektorzy Muzeum:

Alicja Matracka-Kościelny (od V 2019, obecnie)
Mariusz Olbromski (V 2015 - !V 2019)
Alicja Matracka-Kościelny (V 2007 - IV 2015)
Alicja Matracka-Kościelny (XI 2006 - IV 2007 p.o.)
Oskar Koszutski (1984 - IX 2006)

→ Sprawozdanie za 2013 r.

→ Sprawozdanie za 2012 r.

→ Sprawozdanie za 2011 r.

→ Sprawozdanie za 2010 r.

→ Sprawozdanie za 2009 r.

→ Sprawozdanie za 2008 r.

→ Sprawozdanie za 2007 r.

Stawisko, 20 stycznia 2015
Sprawozdanie z działalności merytorycznej
Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku w 2014 roku

I. Opracowywanie i katalogowanie zbiorów, archiwizacja.

 1. Księgozbiór:
  1. naukowe opracowywanie księgozbioru w systemie MAK: opracowanych pozycji na dzień 31 grudnia 2014 – 4100;
  2. inwentaryzacja – księgozbiór podręczny; inwentaryzacja bieżąca (dary i zakupy własne).
 2. Archiwum rękopiśmienne:
  1. katalog naukowy korespondencji – 2457 kart (ponad 3000 stron);
  2. prace nad książką „Spotkać Iwaszkiewicza” opartą na materiałach archiwum Stawiska (książka została wydana w czerwcu 2014 r.): opracowanie listów Józefa Czechowicza, Stefana Kisielewskiego, Karola Lipińskiego do J. Iwaszkiewicza oraz listów Iwaszkiewicza do Antoniego Michalaka, Szymona Piotrowskiego, Macieja Świerczyńskiego.
 3. Zbiory fotograficzne:
  1. inwentaryzacja fotografii i muzealiów artystycznych – 208 pozycji, opis naukowy zabytkowego zbioru fotografii i muzealiów artystycznych – 238 pozycji;
  2. prace zabezpieczające zbiory archiwum fotograficznego przed degradacją: przenoszenie zbiorów (w tym fotografii autochromowych na szkle) do opakowań wykonanych z materiałów bezkwasowych – 500 pozycji.

II. Działalność kulturalna, edukacyjna, upowszechnianie nauki i sztuki.

Zorganizowano w ramach cyklów „Akademia Myśli i Dźwięku”, „Prezentujemy Twórców naszego regionu” oraz w ramach XV Festiwalu „Muzyczne Konfrontacje – Stawisko w kulturze polskiej”:

 • 14 prelekcji (literackie, z dziedzin nauk, życia społecznego),
 • 11 koncertów,
 • 7 wystaw, w tym 2 ze zbiorów Muzeum w Stawisku - „Skarby rodzinnego archiwum Iwaszkiewiczów” oraz „Stan przed konserwacją – stan po konserwacji” – wystawa unikatowych fotografii w zbiorach archiwum ikonograficznego Muzeum w Stawisku.

XV Festiwal „Muzyczne Konfrontacje – Stawisko w kulturze polskiej” (28 września – 26 października) stanowił kulminacyjne przedsięwzięcie obchodów XXX-lecia Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, kończył, rozpoczęty w 2012 roku cykl trzech spotkań festiwalowych, organizowanych pod wspólnym hasłem Stawisko w kulturze polskiej. Główną ich ideą było podkreślenie znaczenia Domu Iwaszkiewiczów w polskiej kulturze, ukazanie go jako miejsca wyjątkowego, naznaczonego obecnością wielu znakomitych postaci życia artystycznego. Podczas XV Festiwalu prezentowana była muzyka kompozytorów od baroku po XX wiek, szczególnie cenionych przez Gospodarzy Domu, a także wykonywanych podczas koncertów organizowanych w czasie trzydziestoletniego okresu funkcjonowania Muzeum. W programie znalazły się zarówno utwory Mozarta, Szymanowskiego i Kilara, jak i kompozycje jazzowe, tym razem do poezji wybitnych gości Stawiska - Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Czesława Miłosza, a także spektakl muzyczno-poetycki Struny na ziemi Włodka Pawlika, który powstał w 2010 roku z inicjatywy i na prośbę Muzeum. Koncerty wzbogacały prezentacje wybranych tekstów literackich Jarosława Iwaszkiewicza oraz innych pisarzy związanych z Domem na Stawisku. Na pytanie „Czym jest dla mnie Stawisko dzisiaj?” odpowiadali wybitni przedstawiciele współczesnej nauki, literatury i muzyki: prof. Maria Poprzęcka, Krzysztof Knittel, Marek Wawrzkiewicz, Janusz Drzewucki, Eustachy Rylski. Festiwalowi towarzyszyły dwie wystawy: unikatowych fotografii ze zbiorów Stawiska oraz prac inspirowanych utworami Jarosława Iwaszkiewicza, prezentowanych przez artystów plastyków trzech różnych pokoleń.

Spektakl teatralny „Pod akacjami” według dramatu Jarosława Iwaszkiewicza; we współpracy z Teatrem Rampa.

XIV Konkurs Recytatorski im. Jarosława Iwaszkiewicza – pod hasłem „Klimaty jak z Chełmońskiego” – został włączony w obchody „Roku Chełmońskiego w Powiecie Grodziskim”; Konkurs poprzedziły warsztaty recytatorskie, w których uczestniczyło ok. 410 uczniów i 60 nauczycieli.

Noc Muzeów – 17 maja

 • Prezentacja poezji Stanisława Ledóchowskiego – w ramach cyklu „Prezentujemy twórców naszego regionu”;
 • Wystawa zdjęć z archiwum rodzinnego A. i J. Iwaszkiewiczów;
 • Prezentacja rysunku Józefa Chełmońskiego ze zbiorów Muzeum w Stawisku;
 • Wspólne układanie puzzli Babie lato i Bociany;
 • Zwiedzanie Muzeum.

Big-Book Festival: impreza w Warszawie i Stawisku (w ramach Międzynarodowego Festiwalu Książki) pod hasłem „Jarosław Iwaszkiewicz”.
W Warszawie:
m.in. czytanie tekstów J. Iwaszkiewicza w centralnych punktach miasta przez aktorów (m.in. A. Wajdę, R. Więckiewicza), dziennikarzy, polityków;

W Stawisku:

 • Pokaz starych kronik filmowych z udziałem J. Iwaszkiewicza;
 • Zwiedzenie Muzeum z udziałem pięciu przewodników;
 • Słuchanie starych płyt z archiwum muzycznego na Stawisku;
 • Impreza plenerowa: czytanie książek z podręcznej biblioteki, gra w krokieta.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Przestrzeń tworzenia – aktualność problemu w sztuce i historii sztuki” współorganizowana we współpracy z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego.

III. Publikacje

 1. „Muzyka na Stawisku” – książka opracowana i wydana z okazji XXX-lecia Muzeum w Stawisku, zawierająca 15 lat festiwali Muzyczne Konfrontacje” zawierająca m.in. wybrane teksty dotyczące związków Jarosława i Anny Iwaszkiewiczów z muzyką oraz obecności muzyki na Stawisku dawniej i teraz: esej pt. Jarosław i Anna Iwaszkiewiczowie. Życie w muzyce, zapisy rozmów przeprowadzonych w Muzeum z Henrykiem Mikołajem Góreckim (1996) i Wojciechem Kilarem (1998) oraz materiały dokumentujące dwa spotkania Dźwięk – Słowo – Obraz – Myśl, wybrane z wielu odbytych w przeszłości - „Co dzisiaj znaczy dla mnie sztuka Jana Sebastiana Bacha?” (I Festiwal Muzyczne Konfrontacje 2000) oraz „Co dzisiaj znaczy dla mnie Lutosławski?” (XIV Festiwal Muzyczne Konfrontacje 2013).
 2. Opracowanie i wydanie publikacji pt. „Czym jest dla mnie Stawisko dzisiaj?”, zawierającej m.in. wypowiedzi wybitnych przedstawicieli polskiej kultury, stanowiące ich odpowiedzi na tytułowe pytanie.

IV. Opracowanie wniosków o dotacje „zewnętrzne” i rozliczanie zakończonych projektów.

 1. Aktualizacja wniosku do MKIDN w wyniku przyznania w trybie konkursowym dotacji na XV Festiwal Muzyczne Konfrontacje „Stawisko w kulturze polskiej”; opracowanie raportu z wykonania zadania;
 2. Aktualizacja wniosku do MKIND w wyniku przyznania w trybie konkursowym dotacji na projekt „Konserwacja i popularyzacja zbiorów fotograficznych Muzeum w Stawisku”; opracowanie raportu z wykonania zadania;
 3. Opracowanie sprawozdań do miasta Podkowa Leśna oraz Starostwa Powiatu Grodziskiego z wykonania zadań na przyznane dotacje celowe (XV Festiwal Muzyczne Konfrontacje, Akademia Myśli i Dźwięku”, XIV Konkurs Recytatorski im. J. Iwaszkiewicza”;
 4. Opracowanie sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonania zadania „Jak mówić wiersze – 2 cykle warsztatów recytatorskich dla nauczycieli i młodzieży” – LGD „Zielone sąsiedztwo” (prow. przez Urząd Marszałkowski);
 5. Przygotowanie wniosku z Programu „Dziedzictwo kulturowe – wspieranie działań muzealnych” MKiDN zatytułowanego „Konserwacja zabytkowego księgozbioru Jarosława Iwaszkiewicza”, w ramach którego planowane jest przeprowadzenie konserwacji 73 cennych pozycji książkowych.

V. Udostępnianie zbiorów dla celów naukowych i oświatowych.

 • obsługa ruchu zwiedzających (w tym oprowadzenie wycieczek);
 • udostępnianie zbiorów pracownikom naukowym, uczniom i studentom (kwerendy, udostępnienia zbiorów, konsultacje merytoryczne) – łącznie 1726 udostępnionych pozycji (z archiwum rękopiśmiennego 125, z archiwum ikonograficznego 1533, pozycji książkowych – 68) oraz ok. 120 konsultacji merytorycznych;
 • wykonanie cyfrowych kopii archiwaliów rękopiśmiennych na potrzeby badaczy twórczości Iwaszkiewicza (102 karty).

VI. Promocja w mediach.

 1. Audycje radiowe i telewizyjne w programach ogólnopolskich dot. Stawiska z udziałem pracowników Muzeum:
  • 7 stycznia – Program 2, godzinna audycja „Życie na miarę literatury”, poświęcona życiu i twórczości Jarosława Iwaszkiewicza, prowadzący: Dorota Gacek i Andrzej Franaszek.
  • 16 lutego – Program 2, godzinna audycja „Ćwiczenia z myślenia”, poświęcona poezji Jarosława Iwaszkiewicza; prowadzący: Dorota Gacek i prof. Bronisław Maj.
  • 17 lutego – Program 2, godzinna audycja „W tyglu kultury”, zrealizowana we współpracy z czasopismem „Teologia Polityczna”, poświęcona związkom Iwaszkiewicza z kulturą niemiecką, prowadzący: Barbara Schabowska i Mateusz Matyszkowicz.
  • 23 lutego – Program 2, godzinna audycja „Strefa literatury” poświęcona związkom Wiesława Kępińskiego ze Stawiskiem; prowadzące: Dorota Gacek i Elżbieta Łukomska.
  • 1 marca – Radio dla Ciebie, godzinna audycja „Strefa kultury”, poświęcona związkom Wiesława Kępińskiego ze Stawiskiem, prowadząca: Dorota Drozda.
  • 11 maja – Program 2, godzinna audycja „Ćwiczenia z myślenia”, poświęcona Annie i Jarosławowi Iwaszkiewiczom, prowadzący: Dorota Gacek i Witold Malesa.
  • 18 czerwca 2014 – Program 2, 15-minutowa audycja w formie reportażu „Kwadrans bez muzyki”, poświęcona piknikowi retro na Stawisku, który się odbył 15 czerwca, realizacja: Anna Peszkowska.
  • 19 czerwca – Program 1, 40-minutowa audycja w formie reportażu „Kultura w Jedynce”, poświęcona piknikowi retro na Stawisku, który się odbył 15 czerwca, realizacja: Magdalena Mikołajczuk.
  • 9 października – Program 2, 15-minutowa audycja poświęcona XV Festiwalowi „Muzyczne Konfrontacje”.
  • 30 listopada – Telewizyjny Kurier Mazowiecki – reportaż z Muzeum w Stawisku z okazji XXX-lecia istnienia.
 2. Regularny udział pracowników Muzeum w programach informacyjnych lokalnego „Radia Bogoria”.
 3. Informacje dotyczące imprez zamieszczane w „Gazecie Wyborczej” i miesięczniku „Bogoria”.

VII. Udział w konferencjach.

 • „Witkacy 2014: co jeszcze jest do odkrycia?” (17-20 września 2014, Słupsk) – referat „Portret Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów pędzla Witkacego – coś jeszcze jest do odkrycia”: dr Małgorzata Zawadzka.
 • „Przestrzeń tworzenia – aktualność problemu w sztuce i historii sztuki” (10-11 października 2014, Warszawa-Stawisko) – referat „Santo Sospir: une villa tatouée par Jean Cocteau”: dr Małgorzata Zawadzka.
 • „Ocalić wypędzonych. Pomoc mieszkańców Pruszkowa i okolicznych miejscowości więźniom obozu przejściowego Dulag 121” (8-9 października 2014) – komunikat „Wygnańcy z Warszawy w Stawisku u Iwaszkiewiczów”: Ewa Cieślak.
 • „Muzyka wśród innych sztuk – związki i inspiracje” (9 -11 października, Bydgoszcz) – referat „Jarosław i Anna Iwaszkiewiczowie – życie w muzyce”: dr Alicja Matracka-Kościelny .

VIII. Inwestycje. Wykonanie i zainstalowanie nowej tablicy informacyjnej (z energooszczędnym oświetleniem LED) przy głównej bramie wjazdowej do Muzeum; pozyskanie sponsora na realizację przedsięwzięcia.

dr Alicja Matracka-Kościelny
dyrektor Muzeum w Stawisku

 

Stawisko, marzec 2014

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku w 2013 roku

I. Opracowywanie i katalogowanie zbiorów, archiwizacja

 1. Księgozbiór:
  1. Kontynuacja prac na katalogiem naukowym / wprowadzanie i opracowywanie księgozbioru w systemie MAK: 1093 pozycji (w tym 1080 pozycji z zabytkowego księgozbioru Iwaszkiewiczowskiego);
  2. Inwentaryzacja: 10 pozycji (w tym: 8 pozycji – dary; 2 pozycje – zakupy własne).
 2. Archiwum rękopiśmienne:
  1. Kontynuacja prac nad katalogiem naukowym korespondencji – 19 pozycji inwentarzowych (2892 karty);
  2. Prace nad opracowaniem do wydania książki „Jarosław Iwaszkiewicz i Rosja”, opartej na materiałach archiwum Stawiska – przetłumaczenie 9 tekstów (105 stron);
  3. Wykonanie cyfrowych kopii archiwaliów rękopiśmiennych na potrzeby badaczy twórczości Iwaszkiewicza (199 kart, przy współudziale Małgorzaty Zawadzkiej).
 3. Zbiory fotograficzne:
  1. Kontynuacja szczegółowego opisywania zdigitalizowanych fotografii na szkle – 300 pozycji;
  2. Prace zabezpieczające zbiory archiwum fotograficznego przed degradacją: przenoszenie zbiorów (w tym fotografii autochromowych na szkle) do opakowań wykonanych z materiałów bezkwasowych;
  3. Opracowanie scenariusza wystawy „Będę to fotografował w kolorach. Początek XX wieku na trójwymiarowych zdjęciach Stanisława Wilhelma Lilpopa” poprzedzone naukowym opracowaniem wybranych na tę wystawę eksponatów.
 4. Archiwum zakładowe:
  1. Porządkowanie i kwalifikacja dokumentacji (wg wskazań i w kontakcie z Archiwum Państwowym w Warszawie) – 70% dokumentacji dawnej.

II. Działalność oświatowa, upowszechnianie nauki i sztuki

 1. Zorganizowano w ramach cyklów Akademia Myśli i Dźwięku, Spotkania z Nauka i Muzyką: 8 prelekcji (literackie, z dziedzin nauk) oraz 8 koncertów.
 2. Zaprezentowano 7 wystaw.
 3. Udział w „Nocy Muzeów” – 16 maja.
 4. XIV Festiwal Muzyczne Konfrontacje – "Stawisko w kulturze polskiej: Wokół Lutosławskiego" – impreza o charakterze ponadregionalnym, druga z cyklu trzech imprez festiwalowych pt. „Stawisko w kulturze polskiej”, zaplanowanych na lata 2012-2014. Festiwal stanowił przedsięwzięcie, pokazujące bezcenny wkład i udział Stawiska w historii kultury polskiej, akcentował zapowiedziane w planie na 2013 r. jubileusze: 85-lecia Domu na Stawisku (2013 r.) oraz 30-lecia Muzeum (2014 r.). Festiwal został włączony w ogólnopolskie obchody Roku Lutosławskiego, odbywał się pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 5. Zorganizowano imprezę plenerową połączoną z pokazami zabytkowych pojazdów zaprzęgowych i wycieczkami po Stawisku.
 6. Opracowano trasę spacerową „Śladami Jarosława Iwaszkiewicza po Brwinowie i Podkowie Leśnej"; w ramach projektu zrealizowano wytyczenie i oznakowanie trasy (tablice wraz z opisami, mapa zawierająca szczegółowe opisy najważniejszych miejsc/obiektów).

III. Przedsięwzięcia edukacyjne dla młodzieży szkolnej

 1. Konkurs Recytatorski im. J. Iwaszkiewicza „Po prostu Tuwim” wraz z warsztatami recytatorskimi: uczestniczyło 126 uczniów; w warsztatach uczestniczyło 80 uczniów.
 2. Spotkania ze sztuką w Muzeum – uczestniczyło 42 uczniów w ramach 10 zajęć.
 3. Bezpieczne wakacje – impreza plenerowa.

IV. Publikacje

 1. Nowe wydanie folderu/przewodnika po Muzeum.
 2. Przewodnik po XIV Festiwalu Muzyczne Konfrontacje.
 3. „Śladami Jarosława Iwaszkiewicza po Brwinowie i Podkowie Leśnej” – mapa trasy spacerowej wraz z opisami najważniejszych miejsc/obiektów tej trasy, kluczowych w biografii J. Iwaszkiewicza.
 4. Wspólnie z Domem Spotkań z Historią opracowano i wydano katalog wystawy „Będę to fotografował w kolorach. Początek XX wieku na trójwymiarowych zdjęciach Stanisława Wilhelma Lilpopa”.
 5. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Związek Podkowian opracowano i wydano album pt. „Foto-graficzny zielnik według Jarosława Iwaszkiewicza” w opracowaniu M. Jaskłowskiej-Englisz i M. Englisza.

V. Udostępnianie zbiorów dla celów naukowych i oświatowych

 1. Obsługa ruchu zwiedzających (w tym oprowadzenie wycieczek).
 2. Udostępnianie zbiorów pracownikom naukowym, uczniom i studentom (kwerendy, udostępnienia zbiorów.
 3. Konsultacje merytoryczne) – łącznie 356 udostępnionych pozycji (w tym 123 teczki z archiwum rękopiśmiennego, 162 pozycje z archiwum ikonograficznego, 71 pozycji książkowych) oraz 115 konsultacji merytorycznych.

VI. Udział w konferencjach

Alicja Matracka-Kościelny (dyrektor Muzeum) wzięła udział w konferencji „Literatura ukraińska w kręgu zagadnień komparatystyki” na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Na zaproszenie organizatorów wygłosiła referat plenarny „Ukraińskość – polskość – uniwersalizm” w twórczości Jarosława Iwaszkiewicza” (14 maja 2013).

_____________

Muzeum w Stawisku znalazło się w gronie czterech najbardziej prężnie działających (po przeprowadzonych inwestycjach ze środków unijnych) instytucji kultury na Mazowszu, zaprezentowanych przez TVP Program 1 w dniu 20.10.2013. W programie „Najpiękniejsza Polska” nasze Muzeum znalazło się obok Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Chopina i Muzeum Zamku w Ciechanowie.

→ Sprawozdanie za 2014 r.

→ Sprawozdanie za 2013 r.

→ Sprawozdanie za 2012 r.

→ Sprawozdanie za 2011 r.

→ Sprawozdanie za 2010 r.

→ Sprawozdanie za 2009 r.

→ Sprawozdanie za 2008 r.

→ Sprawozdanie za 2007 r.

Stawisko, luty 2013

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku w 2012 r.

I. Opracowywanie i katalogowanie zbiorów

 1. Księgozbiór
  1. prace nad katalogiem naukowym - 2187 pozycji.
 2. Archiwum
  1. skatalogowanie i opisanie 14 pozycji inwentarzowych (2156 kart);
  2. wykonywanie cyfrowych kopii archiwów rękopiśmiennych na potrzeby badaczy twórczości J. Iwaszkiewicza (25 kart);
  3. opracowanie i skatalogowanie daru Małgorzaty Unger-Jasiewicz – rękopisów Jarosława Iwaszkiewicza pozostających dotychczas w posiadaniu Beaty Sowińskiej [221 jednostek archiwalnych, 803 karty].
 3. Muzealia
  1. zinwentaryzowanie i opracowanie naukowe pozyskanych do zbiorów 7 obiektów (muzealiów artystycznych).

II. Prace związane z organizowaniem Archiwum Zakładowego

III. Działalność oświatowa, upowszechnianie nauki i sztuki

 1. „Akademia Myśli i Dźwięku” – cykl spotkań stanowiących połączenie koncertów kameralnych z prelekcjami na tematy z różnych dziedzin nauki i sztuki W ramach w/w cyklu oraz poza nim zorganizowano łącznie:
  9 prelekcji i spotkań dyskusyjnych/seminariów,
  6 spotkań literackich,
  8 koncertów.
 2. Wystawy
  • Fotograficzna: „Polak tu był”
  • Tkaniny artystycznej Marii Aust-Łapińskiej
  • Malarstwa Aliny Okszy-Orzechowskiej
  • „Stawisko w kulturze polskiej: ludzie, wydarzenia, dzieła” (na realizację tej wystawy Muzeum otrzymało dotację MKIDN)
 3. XIII Festiwal Muzyczne Konfrontacje - Stawisko w muzyce polskiej
  W ramach Festiwalu odbyły się koncerty w wykonaniu m.in. E. Karaś-Krastel, U. Kryger, P. Pławnera, J. Rappe, P. Sałajczyka, J. Staniendy, T. Wojnowicza, kwartetu Prima Vista, zespołu Caci Vorba.
  Festiwal odbył się pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Burmistrza Miasta Podkowa Leśna. Dotacji na realizację przedsięwzięcia udzieliły: Miasto Podkowa Leśna, ZAiKS, Starostwo Powiatu Grodziskiego.
 4. Konkurs Recytatorski im. J. Iwaszkiewicza, powiązany z warsztatami dla młodzieży:
  - warsztaty recytatorskie – 16 marca i 9 kwietnia: 145 uczestników,
  - przesłuchania konkursowe – 22-23 maja: 113 uczniów z 28 szkół,
  - finał – 25 maja,
  - wycieczka dla laureatów i nauczycieli – 19-20 czerwca.
 5. Lekcje muzealne – opracowano i wprowadzono do stałej oferty Muzeum pięć nowych lekcji muzealnych.
 6. Spotkania ze sztuką w Muzeum – opracowano scenariusze i rozpoczęto realizację nowego projektu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży.
  Odbyły się 3 „bloki” zajęć (czerwiec, listopad, grudzień), w których uczestniczyło 156 osób.
 7. Promocja działalności Muzeum: regularny udział dyrektor i pracowników Muzeum w programach Radia Bogoria, RDC, Polskiego Radia Dwójki, opracowywanie relacji do gazet lokalnych i ogólnopolskich.

IV. Publikacje

 • katalog wystawy „Stawisko w kulturze polskiej: ludzie, wydarzenia, dzieła”,
 • „Imprezy kulturalne 1994 – 2012” Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku,
 • druki promocyjne XIII Festiwalu „Muzyczne Konfrontacje”.

V. Udostępnianie zbiorów dla celów naukowych i oświatowych

 • obsługa ruchu zwiedzających, w tym:
 • - w ramach „Nocy Muzeów” – 19 maja – Muzeum zwiedziło 380 osób,
  - w ramach „Otwartych Ogrodów” - 1, 2,3 czerwca – Muzeum zwiedziło 369 osób;
 • udostępnianie zbiorów pracownikom naukowym, uczniom i studentom.

→ Sprawozdanie za 2014 r.

→ Sprawozdanie za 2013 r.

→ Sprawozdanie za 2012 r.

→ Sprawozdanie za 2010 r.

→ Sprawozdanie za 2009 r.

→ Sprawozdanie za 2008 r.

→ Sprawozdanie za 2007 r.

Stawisko, 14 lutego 2012

Sprawozdanie z działalności Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku w 2011 roku

I. Opracowywanie, katalogowanie i digitalizacja zbiorów

 1. Księgozbiór
  1. prace nad katalogiem naukowym w systemie MAK - 1028 pozycji (ujednolicenie sygnatur, rozbudowa formatu MARC21 o dodatkowe pola indeksowe;
  2. inwentaryzacja: nowe nabytki/księgozbiór podręczny - 46 pozycji;
  3. przeprowadzenie skontrum całego zbioru – z powodu stwierdzonej kradzieży dokonanej przez pracownika firmy ochroniarskiej (chroniącej Muzeum od czerwca 2010).
 2. Archiwum
  1. skatalogowanie i opisanie 15 pozycji inwentarzowych (1484 karty);
  2. wykonywanie cyfrowych kopii archiwów rękopiśmiennych na potrzeby badaczy twórczości J. Iwaszkiewicza i na zamówienie innych instytucji (220 kart);
  3. uporządkowanie zbiorów archiwalnych według nowych zasad.
 3. Muzealia i zbiory fotograficzne
  1. opis naukowy: fotografii - 400 pozycji, katalog muzealiów artystycznych – 17 pozycji;
  2. inwentaryzacja fotografii – 364 pozycje;
  3. digitalizacja: fotografii – 75 pozycji, katalog muzealiów artystycznych – 31 pozycji; 
  4. przeprowadzenie skontrum (po pracach remontowych) obiektów należących do zbioru muzealiów artystycznych.

 

II. Rewitalizacja

 1. Prace dotyczące rewitalizacji budynku wraz z założeniem parkowym realizowane z dotacji RPO – zostały zakończone w IV kwartale 2011 r.
 2. Prace poremontowe (nie ujęte w planie 2011) – wykonane przez Muzeum bez udziału firmy zewn.:
  1. malowanie – łącznie 535 m2 powierzchni wnętrz, w tym:
   • część sali wystawowej na II piętrze – 40 m2,
   • sala wystawowa (ekspozycja biograficzna) na I piętrze – 40 m2,
   • łazienka na I piętrze – 15 m2,
   • biblioteka na parterze – 90 m2,
   • pomieszczenia administracyjne na parterze wraz ze „stróżówką” – 70 m2,
   • korytarz boczny/klatka schodowa – 100 m2,
   • pomieszczenia piwniczne, łącznie z kuchnią – 180 m2.
  2. malowanie schodów w całości klatki schodowej bocznej,
  3. malowanie parapetów okiennych w pomieszczeniach ekspozycyjnych,
  4. prace remontowe przy drzwiach wejściowych do Muzeum od ul. Gołębiej: skucie marmolitu, gruntowanie, malowanie, uzupełnienie spoin, wykończenie glifów.
 3. Renowacja muzealiów:
  • całościowa renowacja (odzyskanego po 6 latach od czasu kradzieży) dzieła S. I. Witkiewicza Portret podwójny Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów;
  • portretu Jadwigi Śliwińskiej autorstwa W. Porankiewicza;
  • portretu córek A. i J. Iwaszkiewiczów autorstwa J. P. Janowskiego;
  • ram obrazów J. Czapskiego (Martwa natura z kwiatem w kubku), S. Hirszenberga (Krajobraz z Tivoli), J. Suchodolskiego (Husarz na koniu).
 4. Prace związane ze zorganizowaniem Archiwum Zakładowego (obowiązek wynikający z „Ustawy o zasobie archiwalnym”, nie wykonany do 2006 r.):
  • opracowano dokument pt. „Rzeczowy wykaz akt” i przesłano do zatwierdzenie przez Archiwum Państwowe w Warszawie;
  • dokonano wstępnej klasyfikacji/selekcji akt;
  • przeprowadzono remont ( z dotacji bieżącej Muzeum) wydzielonego pomieszczenia piwnicznego z przeznaczeniem na Archiwum Zakładowe.

 

III. Działalność oświatowa, upowszechnianie nauki i sztuki

Zorganizowano:
14 spotkań literackich i prelekcji,
13 koncertów,
6 wystaw.

Przedsięwzięcia te odbywały się w większości w ramach cykli:

 • „Akademia Myśli i Dźwięku” (we współorganizacji ze Stowarzyszeniem Ogród Sztuk i Nauk),
 • XII „Festiwal Literacko-Muzyczne Konfrontacje: Miłosz – Iwaszkiewicz”.

Zorganizowano ponadto:

 • XI Konkurs Recytatorski im. Jarosława Iwaszkiewicza powiązany z 4 warsztatami dla młodzieży;
 • II Konkurs „Przyszłość ma korzenie w przeszłości - Znane i nieznane zabytki naszego regionu” – dla młodzieży okolicznych szkół (na prezentację multimedialną).

Muzeum było współorganizatorem dwóch konferencji naukowych:

 • „Czytanie Iwaszkiewicza” – (wraz z Uniwersytetem Łódzkim);
 • Ogólnopolskiej Konferencji Studenckiej „Gra szklanych paciorków”, poświęconej tematyce korespondencji sztuk i nauk (wraz z Kołem Naukowym Korespondencji Sztuk Uniwersytetu Warszawskiego oraz Stowarzyszeniem Ogród Sztuk i Nauk).

 

IV Publikacje

Książka „Jarosław Iwaszkiewicz i Ukraina”, zawierająca w większości materiały dotychczas niepublikowane, pochodzące w większości ze zbiorów archiwalnych Stawiska, dotyczące związków J. Iwaszkiewicza z Ukrainą; w książce opublikowano także materiały sympozjum, które odbyło się w Stawisku podczas IX Festiwalu Muzyczne Konfrontacje: Na pograniczu kultur polskiej i ukraińskiej. Książka została opracowana przez Roberta Papieskiego.

Inne publikacje:

 • 4 katalogi wystaw,
 • folder „Muzeum w Stawisku”,
 • przewodnik po XII Festiwalu Literacko-Muzyczne Konfrontacje),
 • płyta CD wraz z kompletem fotografii, zawierająca materiały pokonkursowe „Znane i nieznane zabytki naszego regionu”.

Wystąpienia pracowników Muzeum na konferencjach, seminariach:

 • Referat na sesji naukowej w Muzeum w Kozłówce (czerwiec) „Intelektualia myśliwskie” – Małgorzata Zawadzka;
 • Wykłady dla słuchaczy Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci (maj) – Robert Papieski;
 • Wykład na temat relacji łączących Miłosza i Iwaszkiewicza w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu (grudzień) – Robert Papieski;
 • Wystąpienie w dyskusji w ramach Debaty o kulturze lokalnej, organizowanej przez Urząd Marszałkowski (październik) – Alicja Matracka-Kościelny.

 

V. Udostępnianie zbiorów dla celów naukowych i oświatowych:

 • obsługa ruchu zwiedzających (w tym oprowadzenie wycieczek);
 • uczestnictwo w przedsięwzięciu „Noc Muzeów” (Stawisko odwiedziło przy tej okazji ponad 500 osób);
 • udostępnianie zbiorów pracownikom naukowym, uczniom i studentom, w tym konsultacje merytoryczne (liczba udostępnionych jednostek/obiektów archiwum – 49; mailowe odpowiedzi na pytania dotyczące archiwum i twórczości Jarosława Iwaszkiewicza – 52, udostępnianie książek oraz kwerendy biblioteczne i rzeczowe – 38);
 • opracowanie nowej lekcji muzealnej, poświęconej zabytkowej fotografii w zbiorach Stawiska: „Fotografia stereoskopowa – jak to działa?”;
 • wypożyczenia międzymuzealne:
  • „Leonor Fini i Konstanty Jeleński” – portret podwójny (wypożyczenie do Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie),
  • Rafał Malczewski – „Pejzaż górski” (do Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu oraz Muzeum Narodowego w Gdańsku).

 

Inwestycje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zbiorów
Wymiana rejestratora i kamer kontrolujących obiekt (CCTV).

Pozyskano do zbiorów (dary)
38 obiektów, w tym: 1 rękopis listu, 4 dzieła sztuki (muzealia artystyczne), 33 książki.

Nagrody

 1. Muzeum w Stawisku uzyskało pierwsza nagrodę i tytuł laureata Ogólnopolskiego Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku „Sybilla 2010” – w kategorii „Organizacja i zarządzanie”.
 2. Alicja Matracka-Kościelny – dyrektor Muzeum, nagroda okolicznościowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wykaz imprez kulturalnych 2011 - patrz: „Kalendarium wydarzeń”.

→ Sprawozdanie za 2014 r.

→ Sprawozdanie za 2013 r.

→ Sprawozdanie za 2012 r.

→ Sprawozdanie za 2011 r.

→ Sprawozdanie za 2009 r.

→ Sprawozdanie za 2008 r.

→ Sprawozdanie za 2007 r.

Stawisko, 3 stycznia 2011

Sprawozdanie z działalności Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku w 2010 r.

Działalność Muzeum w 2010 r. obejmowała:

I. Przedsięwzięcia związane z przeprowadzaniem generalnych prac remontowych, a także  modernizacją i unowocześnieniem ekspozycji stałych.

Realizacja powziętych prac przyczyniła się do eliminowania wieloletnich zaniedbań Muzeum, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa obiektu i zbiorów. Odbywała się dzięki pozyskaniu dotacji unijnych z Regionalnych Programów Operacyjnych (Starostwo Powiatu Grodziskiego i Muzeum), programów „Mecenat 2010” (MKiDN), „Razem bezpieczniej” (MSWiA, Wojewoda Mazowiecki) oraz środków własnych.

Zrealizowano przedsięwzięcia:

 • wymiana instalacji elektrycznej w budynku,
 • założenie centralnego ogrzewania gazowego,
 • remont tarasu od strony północnej (frontowej) budynku,
 • wykonanie instalacji odgromowej,
 • wykonanie prac służących przystosowaniu Muzeum dla potrzeb osób niepełnosprawnych:
  • - opracowanie i wydrukowanie przewodnika po Muzeum dla osób niedowidzących,
  • - dostosowanie prezentacji multimedialnej „Wirtualne Stawisko” dla potrzeb osób niesłyszących,
  • - wydrukowanie opisów ekspozycji muzealnych alfabetem Braille`a,
 • modernizacja sali wystawowej na II piętrze w celu podniesienia jej funkcjonalności jako galerii wystaw plastycznych,
 • wymiana terakotowej posadzki w hallu wejściowym (ze względów bezpieczeństwa i konserwatorskich),
 • renowacja unikatowego tarasu od strony południowej (wymiana stolarki i balustrad),
 • instalacja systemu elektronicznych indywidualnych zabezpieczeń części obiektów wiszących,
 • zamontowanie kurtyn fotokomórkowych (kurtynowe czujniki PIR) w pomieszczeniach ekspozycyjnych,
 • instalacja systemu elektronicznego dostępu do pomieszczeń ekspozycyjnych na I piętrze oraz do archiwum ikonograficznego,
 • wykonanie i montaż systemu multimedialnego do prezentacji w pomieszczeniu ekspozycyjnym na parterze;
 • renowacja podłóg w pomieszczeniach ekspozycyjnych, bibliotece oraz w pomieszczeniach administracyjnych na parterze,
 • renowacja i wymiana drzwi wejściowych – od strony północnej (głównej) i od strony ul. Gołębiej,
 • instalacja automatu do zdalnego otwierania bramy wjazdowej od ul. Gołębiej.


II. Przedsięwzięcia w sferze upowszechniania kultury, związane zwłaszcza z „Rokiem Iwaszkiewiczowskim na Stawisku” i „Rokiem Chopinowskim”, w tym:

 • XI Festiwal Muzyczne Konfrontacje „Od Chopina do Lutosławskiego”,
 • X Konkurs Recytatorski im. Jarosława Iwaszkiewicza,
 • spektakl poetycko-muzyczny „Muzyka do wierszy Jarosława Iwaszkiewicza” (premiera), skomponowany przez Włodzimierza Pawlika na zamówienie Muzeum,
 • prezentacje wydanych w 2010 r. publikacji poświęconych tematyce Iwaszkiewiczowskiej i spotkania z autorami ich opracowań.

Wykaz wszystkich imprez – w zakładce „Kalendarium wydarzeń”.
Realizacja przedsięwzięć kulturalnych odbywała się dzięki pozyskaniu dotacji MKiDN (Chopin 2010), miasta Podkowa Leśna, Funduszu Popierania Twórczości ZAiKS, środkom własnym, a także dzięki współdziałaniu ze Stowarzyszeniem Ogród Sztuk i Nauk.

III. Opracowywanie i katalogowania zbiorów oraz udostępnianie zbiorów dla celów naukowych i oświatowych.

Ta sfera działalności Muzeum dotyczyła głównie okresu pierwszego półrocza. W drugim półroczu – z powodu intensywnych prac remontowych – opracowywanie zbiorów i ich udostępnianie musiało zostać zawieszone.
W I półroczu zrealizowano:

 • opracowanie katalogu naukowego księgozbioru – 523 pozycji,
 • prace nad katalogiem naukowym korespondencji (archiwum) – 20 pozycji (1700 kart),
 • prace nad szczegółowym opisywaniem zdigitalizowanych w 2009 r. fotografii – 480 pozycji,
 • wpisanie do księgi inwentarzowej muzealiów oraz sporządzenie kart katalogowych 15 nowych pozycji,
 • wypożyczenia dla celów wystawienniczych – 2 obrazy,
 • udostępnianie wraz z wypożyczeniami: łącznie 90 jednostek inw. (32 – archiwum rękopiśmienne, 33 – księgozbiór, 24 – archiwum ikonograficzne),
 • nawiązanie współpracy z Fundacją Archeologia Fotografii (zajmującej się tworzeniem bazy archiwów fotograficznych w Polsce) w ramach projektu FotoRejestr,
 • obsługa ruchu zwiedzających (w tym oprowadzanie wycieczek),
 • konsultacje merytoryczne dotyczące tematyki Iwaszkiewiczowskiej, udzielane drogą e-mailową (ponad 40 konsultacji),
 • przygotowanie i udostępnienie zestawu materiałów o tematyce Iwaszkiewiczowskiej dla bibliotek w Wicku i Wołominie, udział w wieczorze poświęconemu J. Iwaszkiewiczowi w Bibliotece Miejskiej w Wołominie (wygłoszenie prelekcji oraz prezentacja „Wirtualnego Stawiska”).

IV. Wystawy:

 

 • Edyta Dzierż – malarstwo,
 • Ewa Misiak – malarstwo,
 • Miejsca zaginione – wystawa fotografii (współorganizacja TONZ/0-Milanówek),
 • Hilary Krzysztofiak –„Motywy muzyczne w sztuce Hilarego”.

V. Opracowanie wniosków o dotacje celowe:

 • Festiwal literacko-muzyczne konfrontacje: Miłosz – Iwaszkiewicz;
 • Organizacja wystawy i wydanie katalogu „Artystyczne przyjaźnie Jarosława Iwaszkiewicza.

VI. Promocja Muzeum:

 • audycje radiowe:
  • - Polskie Radio SA Pr. 1 – godzinny udział dyrektor Muzeum w audycji „Lato z jedynką” w części poświęconej Stawisku (24 czerwca),
  • - Polskie Radio SA Pr. 2 - „Wybieram Dwójkę”, magazyny kulturalne- (listopad, grudzień),
  • - Radio „Bogoria” ( 22 czerwca),
 • artykuły w prasie lokalnej i ogólnopolskiej („Gazeta Wyborcza”, „Rzeczpospolita”, JazzForum”, „Dziennik”, „Polska The Times”, „Ruch Muzyczny”) – nt. dotacji unijnej na rewitalizację Stawiska oraz wydarzeń kulturalnych organizowanych w Stawisku,
 • Polskie Centrum Informacji Muzycznej – dot. XI Festiwalu Muzyczne Konfrontacje.
 • zorganizowanie konkursu na prezentację multimedialną dla młodzieży „Znane i nieznane zabytki naszego regionu” i wydanie nagrodzonych prac w formie płyty CD,
 • wydanie drukiem „Kalendarium imprez 1994-2010” – Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku/Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk.

→ Sprawozdanie za 2014 r.

→ Sprawozdanie za 2013 r.

→ Sprawozdanie za 2012 r.

→ Sprawozdanie za 2011 r.

→ Sprawozdanie za 2010 r.

→ Sprawozdanie za 2008 r.

→ Sprawozdanie za 2007 r.

Stawisko, 15 lutego 2010 r.

Sprawozdanie z działalności Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku w 2009 roku

I. Opracowywanie, katalogowanie, digitalizacja zbiorów

 1. Przeprowadzono rozeznania dot. elektronicznych systemów opracowywania zbiorów funkcjonujących w podobnych instytucjach - pod kątem przydatności dla Muzeum w Stawisku. W rezultacie tych analiz dokonano wyboru i zakupu systemu „MAK”. Program został zainstalowany, dokonano także koniecznego zakupu odpowiedniego komputera – serwera plików z UPS.
 2. Pracownicy merytoryczni Muzeum odbyli odpowiednie szkolenia, zorganizowane przez Zakład Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej Biblioteki Narodowej oraz Digital Center. Przeprowadzono ponadto konsultacje, m.in. z ZEBID BN i twórcami MAK-a na temat tworzenia baz i współpracy z systemem Biblioteki Narodowej.

Zinwentaryzowano i opracowano:

 1. Księgozbiór:
  • czasopisma – 618 pozycji,
  • nowe nabytki – 65 pozycji.
 2. Archiwum:
  • skatalogowano i opisano 86 poz. korespondentów (593 karty);
  • przygotowano materiały do „Almanachu”, poświęconego związkom Jarosława Iwaszkiewicza z Ukrainą, w tym m. in. przetłumaczono (z jęz. rosyjskiego i ukraińskiego) korespondencję J. Iwaszkiewicza z M. Bażanem, M. Upenyką, listy S. Wiliańskiej, P. Zimenki, T. Częścika do J.Iwaszkiewicza;
  • zrealizowano projekt „Digitalizacja – archiwizacja i udostępnianie archiwum literackiego J. Iwaszkiewicza” w ramach dotacji MKiDN - Programu Operacyjnego „Zachowanie, waloryzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego”.
 3. Zbiory fotograficzne:
  • zinwentaryzowano 775 pozycji fotografii na papierze;
  • zrealizowano projekt digitalizacji i opisania zbiorów fotograficznych w ramach Programu MKiDN „Mecenat 2009” – opracowano 5300 pozycji fotografii (w tym diapozytywy na szkle).

II. Zabezpieczenie i konserwacja zbiorów

 1. Wykonano konserwację zabytkowych mebli (łącznie 40 obiektów) – ze środków dotacji MKiDN - Programu „Mecenat 2009” oraz ze środków własnych Muzeum.
 2. Wykonano konserwację obiektów zabytkowych na podłożu papierowym (łącznie 52 obiekty) – ze środków dotacji MKiDN - Programu „Mecenat 2009” oraz ze środków własnych Muzeum.
 3. Wykonano konserwację unikatowej przeglądarki diapozytywowej f-my Gaumont z 1900 r. - ze środków dotacji MKiDN - Programu „Mecenat 2009” oraz zabytkowego aparatu fotograficznego S. W. Lilpopa (XIX/XX w.) – ze środków własnych Muzeum.
 4. Zainstalowano nową kamerę zewnętrzną (w ramach wyposażenia systemu CCTV).
 5. Dokonano zakupu i instalacji nowego rejestratora (w ramach wyposażenia systemu CCTV).
 6. Opracowano dokument pt. „Plan ochrony zabytków w sytuacji konfliktu zbrojnego i zagrożeń kryzysowych obiektu”.
 7. Wykonano renowację podłóg w pomieszczeniu ekspozycyjnym (galeria) na parterze oraz w części pomieszczeń na II piętrze budynku Muzeum.
 8. Poddano dezynfekcji dział „Poezja” zabytkowego księgozbioru J. Iwaszkiewicza.

III. Działalność w zakresie upowszechniania kultury i edukacji

Zorganizowano 42 imprezy, w tym: koncerty (17), prelekcje, spotkania literackie, seminaria (17), wystawy plastyczne (8). Imprezy tradycyjnie odbywały się w ramach cyklu „Akademia Myśli i Dźwięku”, X Festiwalu Muzyczne Konfrontacje”, przy wsparciu finansowym i merytorycznym Stowarzyszenia Ogród Sztuk i Nauk. Imprezy w większości poświęcone były tematyce i postaciom związanym ze Stawiskiem oraz z Anną i Jarosławem Iwaszkiewiczami.
Wykaz imprez w Kalendarium.
Odbył się również IX Konkurs Recytatorski im. J. Iwaszkiewicza: „Muzyka i dźwięk w poezji”.

IV. Publikacje, promocja Muzeum

 1. Opracowano aktualną wersję i wydano drukiem Informator – „Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku” w nakładzie 2.000 egz. Wydano folder (składanka) – Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku w wersji polskiej i angielskiej.
 2. Opracowano i wydano książkę (wraz ze Stowarzyszeniem Ogród Sztuk i Nauk) „Ludzie nauki Podkowa Leśna - Stawisko 2009”.
  Muzeum wzięło udział w imprezie prezentującej i promującej muzea oraz instytucje kultury na terenie Mazowsza, zorganizowane 7 czerwca przez Muzeum Historii Polski.
 3. Działalność Muzeum była prezentowana w kilkunastu audycjach Polskiego Radia SA, m.in.: 20.X – w Programie 1 Polskiego Radia S.A. („Noc z Jedynką”) - 3-godzinna audycja poświęcona Stawisku (historii i teraźniejszości, „na żywo” z udziałem dyrektora i 2 pracowników Muzeum); 12 XI – w Programie 2 PR S.A. – godzinna audycja pt. „Dwa jubileusze”.
 4. Dyrektor Muzeum wzięła udział w programie poświęconym J. Iwaszkiewiczowi i Stawisku – TVP Kultura (marzec br.). Programy o Stawisku i działalności Muzeum nadawały ponadto: Radio TOK FM oraz lokalne rozgłośnie radiowe (w tym szerzej radio „Bogoria” i „Niepokalanów”).
 5. Informacje i relacje z działalności Stawiska zamieszczała prasa ogólnopolska (recenzje w „Ruchu Muzycznym”) i lokalna (zwłaszcza miesięcznik „Bogoria”), ogólnopolskie portale internetowe oraz Polskie Centrum Informacji Muzycznej.

V. Udostępnianie zbiorów dla celów naukowych i oświatowych

Wypożyczenia muzealne – 37 obiektów (obrazy, archiwalia, książki).
Udostępnianie archiwum – 55 interesantów.
Udostępnianie książek – 156.

VI. Zakupy, darowizny

Zakupiono m.in.:

 • - szafy ognioodporne do przechowywania zbiorów ikonograficznych oraz regał przesuwny do biblioteki;
 • - system nagłośnienia do pomieszczeń ekspozycyjnych na parterze budynku;
 • - dywan perski, ręcznie tkany, okres międzywojenny - do salonu-biblioteki; 
 • - 3 komputery wraz z oprogramowaniem;
 • - wyposażenie do wyremontowanych pokoi gościnnych, łazienek i pracowni na II piętrze budynku Muzeum.

Muzeum otrzymało w darze 3 listy (rękopisy) Jarosława Iwaszkiewicza do Grażyny Martenko-Obrąpalskiej. Listy ofiarowała Muzeum pani Grażyna Martenko-Obrąpalska.

VII. Rewitalizacja budynku i parku – przedsięwzięcie w ramach pozyskanych przez Starostwo Powiatu Grodziskiego i Muzeum w Stawisku funduszy RPO na rewitalizację budynku i parku

Wykonano m.in.:

 • - wymianę dachu,
 • - remont pomieszczeń na poddaszu użytkowym wraz z wymianą trzech okien,
 • - położenie izolacji w pomieszczeniach na poddaszu użytkowym.

 


→ Sprawozdanie za 2014 r.

→ Sprawozdanie za 2013 r.

→ Sprawozdanie za 2012 r.

→ Sprawozdanie za 2011 r.

→ Sprawozdanie za 2010 r.

→ Sprawozdanie za 2009 r.

→ Sprawozdanie za 2007 r.

Stawisko, 26 lutego 2009

Sprawozdanie z działalności Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku w 2008 roku

I. Opracowywanie zbiorów, inwentaryzacja, renowacja, zakupy muzealiów

 1. Dokończenie inwentaryzacji zabytkowego księgozbioru - 28 luty 2008, a w związku z tym i całości zbiorów Muzeum.
 2. Rozpoczęła się digitalizacja zbiorów Archiwum fotograficznego; digitalizacja  wykonywana jest we współpracy z firmą .”Fotonova-Agencja Prasowa s.c.”, repr. przez Tomasza Wierzejskiego - na podstawie umowy z  dn. 16.05 2008. Zdigitalizowano (z oczyszczeniem i opisaniem) 17 albumów (obejmujących 1210 obiektów) oraz 107 obiektów pojedynczych.  
 3. Wykonano renowację zbiorów pn. „Odkwaszanie zbiorów archiwum i zabytkowego księgozbioru”, dzięki uzyskaniu zgody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na włączenie zbiorów Stawiska do Programu pt. „Kwaśny papier”, finansowanego ze środków unijnych, a realizowanego w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Odkwaszaniu poddano 1571 tomów zabytkowego księgozbioru, 1105 teczek archiwaliów, 51 zbiorów nutowych.
 4. Wykonano renowację  obrazu Romana Kramsztyka, Akt kobiecy.
 5. Zakupiono rękopisy dwóch niepublikowanych fragmentów „Rozmów o książkach” J.Iwaszkiewicza.

II. Pozyskiwanie dotacji
Opracowano wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Departamentu  Strategii Kultury – Program Mecenat 2008; otrzymano dotację w wysokości 153.400 zł., w ramach której wykonano:

 • - instalację systemu sygnalizacji pożaru,
 • - modernizację systemu sygnalizacji włamania i napadu,
 • - remont pomieszczeń piwnicznych (w tym odgrzybianie),
 • - częściowy remont instalacji hydraulicznej,
 • - ekspertyzę nośności stropów w budynku,
 • - zakup urządzeń niezbędnych do prac parkowo-ogrodowych.

III. Działalność w zakresie upowszechniania kultury i edukacji

 1. 43 imprezy, w tym:
  - spotkania literackie i odczyty - 15
  - koncerty - 20
  - wystawy plastyczne – 9
  - IX Festiwal Muzyczne Konfrontacje: Na pograniczu kultur – polskiej i ukraińskiej (Festiwal uzyskał patronat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego).
  Imprezy tradycyjnie odbywały się w ramach cyklu „Akademia Myśli i Dźwięku”; przy wsparciu finansowym i merytorycznym Stowarzyszenia Ogród Sztuk i Nauk; w znaczącej części poświęcone były tematyce i postaciom związanym ze Stawiskiem oraz z Anną i Jarosławem Iwaszkiewiczami.
  Ostatni cykl imprez – w (listopad - grudzień 2008) odbył się dzięki dotacji Samorządu Województwa Mazowieckiego, pod patronatem honorowym Marszałka Województwa.
  Wykaz imprez w Kalendarium.
 2. VIII Konkurs Recytatorski im. J. Iwaszkiewicza: Poetyckie bestiarium – Patrz!     Łabędź jak znak zapytania wpływa na staw przeźroczy – Wędrówka przez poezję polską i obcą w poszukiwaniu zwierząt.
 3. Zwiedzający oraz uczestniczący w imprezach:
  Muzeum odwiedziło ogółem 2800 osób, w tym w zorganizowanych grupach 1175. W imprezach uczestniczyło około 4040 osób.

IV. Promocja Muzeum, działalność wydawnicza

 1. Opracowano i wydano folder Muzeum (składanka) w nakładzie 2.000 egz.
 2. Opracowano i wydano nową, uaktualnioną wersję podstawowego wydawnictwa informującego o Stawisku i zbiorach - „Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów – Informator”.
 3. Opracowana została nowa strona internetowa Muzeum.
 4. Dyrektor Muzeum wzięła czynny udział (wygłaszając referaty) w następujących konferencjach:
  1. a.  „W stronę nowoczesnego Muzeum”, konferencja międzynarodowa, zorganizowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, 6 -7. 03. 2008 (w forum tematycznym  „Nowe media w muzeach – Aktualne technologie informatyczne w inwentaryzacji i dokumentacji”);
   b.  Muzea literackie: Tradycja, współczesność, perspektywy, konferencja międzynarodowa, zorganizowana przez Muzeum Lubelskie w Lublinie oraz Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 23-24 .10.2008;
   c.  Jarosław Iwaszkiewicz – międzynarodowa sesja, zorganizowana przez Stowarzyszenie Kultury Europejskiej SEC, Warszawa 19-20.11.2008.
 5. Muzeum wzięło po raz pierwszy udział w dwóch warszawskich imprezach, prezentujących i promujących muzea oraz instytucje kultury na terenie Mazowsza, organizowane w dniach 7 i 15 czerwca przez Muzeum Historii Polski oraz Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki. Ekspozycja Muzeum, a szczególnie prezentacja multimedialna cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, zwłaszcza młodzieży.
 6. Muzeum zaprezentowane zostało w dawnej kawiarni „Nowy Świat” w Warszawie – z okazji reaktywowania kawiarni „Pod Picadorem”  w  90. Rocznicę Odzyskania Niepodległości; 7 .11.2008; wielostronną prezentację Stawiska przygotowali wszyscy pracownicy Muzeum („Gazeta Wyborcza” odnotowała bardzo wysoką  frekwencję podczas 3-godzinnego spotkania).
 7. Działalność Muzeum była prezentowana w 7 audycjach radiowych w Programie 1 i 2 Polskiego Radia SA, a także w biuletynach i gazetach lokalnych.
 8. Zawarto umowę barterową (w 2 połowie roku) z firmą „Prograf s.c.”, która wykonuje (projektuje i drukuje) plakaty imprez odbywających się w Stawisku.
 9. Podjęto starania o pomoc kolejki WKD oraz władz samorządowych Milanówka, Podkowy Leśnej, Grodziska Mazowieckiego i Brwinowa w promowaniu działalności Stawiska na terenie tych gmin; pozytywnie na prośbę o sfinansowanie odpowiednich gablot informacyjnych odpowiedziała tylko Podkowa Leśna. Inne miasta (oprócz Grodziska Maz.) zadeklarowały umieszczanie plakatów informujących  o imprezach w Stawisku w miejscach przeznaczonych na informacje, znajdujących się w dyspozycji urzędów tych gmin.

V. Prace parkowo-ogrodowe
Większość prac parkowo-ogrodowych została wykonana przez pracownika technicznego Muzeum  przy pomocy dwóch skazanych z Zakładu Karnego w Grodzisku Maz.
A.  Teren parku został ogrodzony „własnymi silami”, co przyniosło znaczące oszczędności kosztów.
B. Prace porządkowe

 1. Oczyszczono las z w alei świerkowej, usunięto wiatrołom w alei świerkowej; wykonano koszenie alei świerkowej podcinarką VIP.
 2. Wykonano czyszczenie szpaleru drzew od ulicy Gołębiej oraz wycinkę w szpalerze drzew od bramy zachodniej.
 3. Wytyczono  ścieżkę spacerową od strony północnej – wycinka chaszczy.
 4. Wykonywano prace ogrodnicze na klombie i wokół budynku: nawożenie róż, cięcie pielęgnacyjne krzewów, nawożenie korą; prace ogrodnicze na trawniku z użyciem areatora;
 5. Nasadzenia kwiatów przed budynkiem.
 6. Prace przy przecince młodnika – pozyskiwanie drewna, tzw. okrąglaków.
 7. Koszenie trawy wzdłuż ogrodzenia Muzeum.
 8. Wykonano paśnik dla saren i budki lęgowe dla ptaków.
 9. Naprawiono siatkę w ogrodzeniu od strony zachodniej – wstawianie nowej.
 10. Wykonano naciąganie drutu kolczastego w ogrodzeniu od strony południowej.
 11. Wykonywano bieżące naprawy ogrodzenia wokół terenu Muzeum.

C. Nawiązano kontakt z Instytutem Gospodarki Przestrzennej SGGW w Warszawie celem zrealizowania przedsięwzięcia pt. „Inwentaryzacja drzewostanu” w Stawisku;  powstała dokumentacja  stanowić może zał. do Wniosku o pozyskanie dotacji z RPO na rewitalizację parku.

VI. Sprawy administracyjno-organizacyjne
1. Od 1 kwietnia br. zatrudniono nowego księgowego Muzeum, decyzja została poprzedzona ogłoszeniem konkursu na to stanowisko.
2. Został opracowany przez dyrektora projekt nowego Statutu Muzeum.

VII Wypożyczenia międzymuzealne i inne
Wypożyczenia obiektów – 31 -  w tym obrazów - m.in.:
- R. Kramsztyka „Akt kobiecy” - do Muzeum Historii Miasta Łodzi oraz do Muzeum     Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie,
- M. Kislinga „Martwa natura z kwiatem w kubku” - do Muzeum Historycznego Miasta Krakowa,
- Z. Stryjeńskiej „Harnasie” – do Muzeum Narodowego w Krakowie.
Udostępnienia zbiorów fotografii, m.in.: Towarzystwu „Więź”, Wydawnictwu Literackiemu Sp. z o.o., Blast Factor Group.
Użytkownicy archiwum – 63 (udostępniono 463 teczki archiwaliów)
Kwerendy biblioteczne i bibliograficzne – 11.
Zanotowano zwiększone w stosunku do ub. roku zainteresowanie zbiorami Muzeum, przejawiające się co najmniej 25% wzrostem liczby zapytań i problemów do wyjaśnienia, przesyłanych drogą internetową.

 


→ Sprawozdanie za 2014 r.

→ Sprawozdanie za 2013 r.

→ Sprawozdanie za 2012 r.

→ Sprawozdanie za 2011 r.

→ Sprawozdanie za 2010 r.

→ Sprawozdanie za 2009 r.

→ Sprawozdanie za 2008 r.

Stawisko, 27 luty 2008

Sprawozdanie z działalności Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku w 2007 roku

I.  Inwentaryzacja zbiorów
1.    Pozyskano opinię specjalistów z Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza oraz generalnego inwentaryzatora Muzeum-Łazienki Królewskie na temat stanu inwentaryzacji archiwum i zabytkowego księgozbioru oraz sposobu przeprowadzenia koniecznej inwentaryzacji tych zbiorów (na prośbę dyrektora Muzeum – ekspertyza została wykonana bezpłatnie).
2.    Stan inwentaryzacji na początku roku 2007:
-    brak zaprowadzonych ksiąg inwentarzowych zbioru archiwum, odpowiadających obowiązującym standardom (stan ten potwierdziła kontrola NIK),
-    stan inwentaryzacji zabytkowego księgozbioru – 50%
stwierdzona przez NIK efektywność inwentaryzacji tego zbioru, wynosiła w latach 1998-2006 średnio 530 książek rocznie, przy czym w latach 1994-96 – wg protokołu NIK – nie zinwentaryzowano żadnej książki,
-    brak inwentaryzacji zbioru fonograficznego,
-    brak danych w kartach ewidencyjnych 200 muzealiów,
-    brak inwentaryzacji zbioru fotografii.

3.    Przeprowadzono inwentaryzację archiwum rękopiśmiennego – prace zakończono 20.12.2007 – liczba pozycji inw.1055.
4.    Zinwentaryzowano w 90 % zabytkowy księgozbiór – stan inwentaryzacji na dzień 31.12.2007 – liczba poz. inw. 16.491; zakończenie inwentaryzacji księgozbioru luty/marzec 2008.
tempo inwentaryzacji - 7.000  książek  w 2007 r.  zasadniczo kontrastowało z efektywnością inwentaryzacji tego zbioru w poprzednim okresie (530), pomimo, że w I kw. 2007 pracownicy przebywali na zaległych urlopach wypoczynkowych.
5.    Opracowano brakujące karty ewidencyjne muzealiów oraz uzupełniono brakujące dane w tych kartach (dot. 200 obiektów)
6.    Zinwentaryzowano w całości zbiór fonograficzny.
7.    Rozpoczęto od 1.10.2007 inwentaryzację zbioru fotografii.
8.    W związku z opracowywaniem i uzupełnianiem kart ewidencyjnych muzealiów stwierdzono  brak protokołów zaginięć niektórych obiektów muzealnych
należy zaznaczyć, że prace inwentaryzacyjne (dot. p.3-6) wykonane zostały w ciągu 2007 r. – po 22 latach istnienia Muzeum, przy znacznie zmniejszonym zatrudnieniu.
9.    Stwierdzono brak katalogów zbiorów, a zatem istnieje konieczność przystąpienia do ich opracowywania (co potwierdza także NIK).

II.  Digitalizacja i zabezpieczenie zbiorów
1.    Zrealizowano przedsięwzięcie pt. „Interaktywna, trójwymiarowa prezentacja zasobów muzealnych” – digitalizacja części zbiorów z zastosowaniem najnowszej technologii skanowania trójwymiarowego. Na zadanie to pozyskano dotację Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (na wniosek opracowany w styczniu 2007 przez p. o. dyrektora Muzeum, zgodnie z priorytetami ogłoszonymi w ramach Programu „Mecenat 2007”). Digitalizacja została wykonana wg scenariusza dr A. Matrackiej-Kościelny oraz ad. M. Zawadzkiej przez zespół specjalistów Instytutu Mechatroniki i Fotoniki Politechniki Warszawskiej, pod kier. dr inż. Roberta Sitnika.
Ze względu na nowatorski charakter tego przedsięwzięcia w Polsce dyrektor Muzeum została zaproszona do zaprezentowania go podczas Międzynarodowej Konferencji „W  stronę nowoczesnego Muzeum”, organizowanej przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa 6-7 marca 2008.
2.    Wykonano system elektronicznego zabezpieczenia dostępu do pomieszczeń; na przedsięwzięcie to pozyskano dotację Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – program „Mecenat 2007”.
3.    W grudniu 2007 opracowane zostały przez dyrektor Muzeum wnioski do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dot. przyznania dotacji na:
a) dalsze prace związane z digitalizacją zbiorów;
b) wykonanie systemu sygnalizacji przeciwpożarowej (wskazania NIK);
c) modernizacji systemu sygnalizacji włamania i napadu (wskazania NIK)
Istniejący system alarmowy nie spełnia podstawowych wymagań w zakresie ochrony zbiorów (m. in.  z powodu przeprowadzenia przewodów kamer napowietrznie oraz braku projektu systemu i dokumentacji powykonawczej, co uniemożliwia ustalenie szczegółowej organizacji systemu sygnalizacji).

III. Prace remontowe i konserwacja zbiorów, ocena stanu technicznego budynku
1.    Wykonano następujące prace remontowe na zewnątrz:
a)    Remont tarasu od strony północnej (konstrukcja betonowa)
-    usunięciu istniejących obróbek blacharskich wraz ze szlichtą,
-    wykonanie nowej izolacji z papy termozgrzewalnej,
-    wykonaniu nowych obróbek z ocynku,
-    wylanie szlichty  i ułożenie płytek z gresu,
-    wykonanie przecierek tynku na tarasie z pomalowaniem,
b)    Remont tarasu od strony południowej (konstrukcja drewniana)
-    zerwanie istniejących desek,
-    wygrzanie całości papą termozgrzewalną,
-    wykonanie nowych obróbek blacharskich z ocynku,
-    wykonanie nowych pomostów ażurowych ruchomych.
c)    Uzupełnienie brakującej podbitki dachowej. Dokończono prace remontowe wewnątrz Muzeum (styczeń-luty), rozpoczęte w okresie listopad - grudzień 2006.
2.    Pozyskano „Ocenę stanu technicznego budynku” – zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
3.    W grudniu 2007 opracowano wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dot. przyznania środków na niezbędne prace remontowe w pomieszczeniach piwnicznych – miejscu przechowywania zabytkowego księgozbioru (wskazania NIK).
4.    Konserwacji poddano muzealia - obrazy:
-    portret Joanny z Petzoldów Lilpopowej, olej/płótno, k. XIX w.
-    portret Adeli Stankiewiczowej, olej/płótno, 2 poł. XIX w.

IV. Prace parkowo-ogrodowe
1.    Ogrodzono teren Stawiska od strony południowej: uzupełnienie słupków i siatki.
2.    Oczyszczono pas zieleni od strony zach. (przygotowanie do montażu ogrodzenia).
3.    Ogrodzono teren Stawiska od strony zach. (profilowanie słupków, obsadzanie, cementowanie, montaż siatki, drutowanie, malowanie).
4.    Wykonano czyszczenie terenu parku od strony ul. Gołębiej, ok. 1,5 ha pow.: wycięcie drewna ocechowanego, wywóz, składowanie.
5.    Zamontowano i naprawiono oświetlenie w alejach parkowych, pomalowano wszystkie latarnie.
6.    Oczyszczono las i groblę olchową od strony drogi 719.
7.    Zamontowano wzdłuż ul. Gołębiej 5 tablic, wskazujących drogę do Muzeum.
8.    Wykonywano bieżące prace porządkowe (m.in. zaprowadzenie trawników, wysadzenie roślin na klombie).
Wszystkie w/w prace były wykonywane „siłami własnymi” - pracownika zatrudnionego na etacie st. rzemieślnika-ogrodnika oraz dwóch skazanych  (z Zakładu Karnego w Grodzisku Maz. - pracujących nieodpłatnie na podstawie zawartej przez Muzeum umowy z Zakładem Karnym).

V.  Działalność upowszechnieniowa, kulturalna, udostępnianie zbiorów
1.    Liczba zwiedzających (2533) oraz uczestniczących w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych (2950), łącznie: 5483 osoby, w tym w ramach grup zorganizowanych – 803 osoby, z czego młodzież szkolna – 560 osób.
2.    Działalność kulturalno-upowszechnieniowa i edukacyjna: zorganizowano 24 imprezy, w tym spotkania literackie, koncerty, wystawy plastyczne, Konkurs Recytatorski im. J. Iwaszkiewicza, Festiwal Muzyczne Konfrontacje (w ramach festiwalu 7 koncertów, 2 spotkanie literackie, wystawa plastyczna).
3.    Liczba indywidualnych udostępnień zbiorów dla celów prac naukowych, publikacji itp.: 122.
4.    Liczba obiektów wypożyczonych w ramach „ruchu muzealiów”: 26 obiektów (tym 4 z zakresu sztuki),  31 książek, 49 fotografii (z prawem publikacji), 20 fotografii na szkle, 4 albumy.

VI.  Sprawy organizacyjne
1.    W ciągu 2007 r. wydano szereg  zarządzeń, m. in. dotyczących:
-    Spisu z natury środków trwałych i przedmiotów niskocennych,
-    Inwentaryzacji archiwum i zabytkowego księgozbioru J. Iwaszkiewicza,
-    Dyscypliny pracy i sposobu wykorzystywania dni wolnych
-    Przeprowadzenie obowiązkowych badań lekarskich
-    Uchylenia Regulaminu Wynagradzania, zawieszonego przez b. dyrektora niezgodnie z prawem;
-    Opracowanie obowiązujących w Muzeum Zasad polityki rachunkowości (wskazanie kontroli NIK) oraz Zarządzenia w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Muzeum. Instrukcja obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo księgowych.
2.    Uchylono Zarządzenie b. dyrektora powołujące Stawiski Klub Pań.
    Decyzję o uchyleniu zarządzenia poprzedziło wykonanie ekspertyzy prawnej, badającej  zgodność funkcjonowania klubu jako „formy działalności” Muzeum z obowiązującymi przepisami prawa. W ekspertyzie prawnej stwierdzono, że obowiązujące przepisy nie dają Dyrektorowi żadnych kompetencji „tworzenia przez Muzeum czy też w ramach Muzeum odrębnych jednostek [...] SKP w obecnej postaci nie spełnia wymogów Statutu oraz Ustawy o muzeach i Ustawy o działalności kulturalnej, zarówno od strony organizacyjnej, jak również zasad jego funkcjonowania i finansowania.
    Podczas spotkania z członkami klubu 3 12.2007 dyrektor Muzeum złożyła propozycję utworzenia Stowarzyszenia (do wyboru – zwykłego lub rejestrowego), deklarując równocześnie otwartość na współpracę z nowym podmiotem wg precyzyjnie sformułowanych zasad współpracy z Muzeum, jednolitych dla wszystkich podobnych podmiotów. W dyskusji obecni członkowie klubu stwierdzili, że nie są zainteresowani utworzeniem Stowarzyszenia, obojętnie w jakiej formie; chcą bywać w Muzeum jako uczestnicy imprez organizowanych przez Muzeum.
3.    Opracowano „Zasady współpracy”, jednolite dla wszystkich podmiotów, zgłaszających gotowość pomocy i współdziałania z Muzeum w organizowaniu działalności kulturalno-upowszechnieniowej.
4.    W muzeum przeprowadzone zostały kontrole:
a)    Kontrola ZUS: styczeń-luty; wykazała szereg nieprawidłowości w latach 2004-2006, wymagających konieczności korekt, a także odprowadzenie do ZUS zaległych kwot.
b)    Kontrola NIK (maj- lipiec): informacje z realizacji wskazań pokontrolnych zawierają poszczególne pozycje niniejszego sprawozdania.
c)    Kontrola PIP: od 31 lipca.
W wyniku kontroli PIP zrealizowano wskazania:
-    dokonano oceny warunków pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe pod kątem spełnienia wymagań przepisów i ergonomii pracy,
-    wykonano pomiary sprawności instalacji elektrycznej.

VII. Sprawy administracyjno-osobowe, finanse
1.    Zatrudnienie
    Stan etatów w Muzeum w 2007 r. wynosił. 8 i 1/3 oraz dyrektor.
2.    Dotacja Starostwa Powiatu dla Muzeum
Dotacja dla Muzeum wyniosła 391.112 zł. (bez kwot wypłaconych byłym pracownikom Muzeum), z czego:
-    361.112 zł. - na cele statutowe realizowane przez Muzeum w 2007 r. oraz wynagrodzenia dla pracowników,
-    30.000 tys. zł. - na remont zewnętrzny budynku.
3.    Środki finansowe pozyskane przez Muzeum
-    Dotacja Ministerstwa Kultury - 120 tys. zł., przeznaczona na cele, o których mowa w  Art. 12, 13 „Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej” oraz Art. 5, p.4-ust. 2 „Ustawy o Muzeach”.
-    Środki z tytułu dochodów własnych Muzeum – ok. 35 tys. zł.
-    Działalność kulturalno-upowszechnieniowa była prowadzona głównie dzięki środkom finansowym pozyskanym przez „Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk” 70 tys. zł.
Razem pozyskano – ok. 225 tys. zł.

VIII.  Promocja Muzeum, kontakty międzynarodowe, udział w konferencjach
1.    Promocja Muzeum odbywała się głównie w zakresie działalności kulturalno-upowszechnieniowej, dzięki zainteresowaniu tą działalnością ze strony mediów, tak ogólnopolskich, jak i lokalnych.
Patronat nad Festiwalem Muzyczne Konfrontacje objęli:
-    Polskie Radio S. A. – Program 2,
-    Polskie Centrum Informacji Muzycznej
-    Tygodnik „Ruch Muzyczny” - najbardziej opiniotwórcze pismo muzyczne w kraju wydelegowało na Festiwal swojego recenzenta
-    Patronat nad Spotkaniem poświęconym Z. Mycielskiemu objęła „Gazeta Wyborcza”
Dyrektor Muzeum została zaproszona do rozmowy na temat Stawiska:
-    do Programu I Polskiego Radia – 16 grudnia (Notatnik kulturalny)
-    do Programu II Polskiego Radia (14 października)
-    Relacje na temat imprez w Stawisku ukazywały się w pismach lokalnych: Wspólny Powiat, Gazeta Bogoria
2.    Udział w konferencjach naukowych:
-    W dniach 6-7 marca 2008 A. Matracka-Kościelny uczestniczyła Międzynarodowej Konferencji „W stronę nowoczesnego Muzeum”, podczas której - wspólnie z dr inż. R. Sitnikiem z Politechniki Warszawskiej - zaprezentowała przedsięwzięcie pt. „Wirtualne Stawisko”. Konferencję organizowało Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
-    We wrześniu 2007 A. Matracka-Kościelny uczestniczyła w międzynarodowej Konferencji „Na skrzyżowaniu kultur” w Krzemieńcu (Ukraina). Wygłoszony referat – „Tradycje literacko-muzyczne Stawiska”. Konferencję organizowało Muzeum Narodowe w Przemyślu oraz Muzeum im. J. Słowackiego w Krzemieńcu.
-    W październiku A. Matracka-Kościelny wygłosiła referat „Zygmunt Mycielski – Jarosław Iwaszkiewicz – Stawisko” na konferencji „Zygmunt Mycielski – kompozytor -  pisarz”, Rzeszów – Łańcut 2007.
3.    Inne kontakty międzynarodowe:
-    W maju gościem Stawisku była Burmistrz Hanoweru i grupa dziennikarzy akredytowanych przy MSZ.
-    W październiku gośćmi Stawiska (Spotkanie „Akademia Myśli i Dźwięku) byli pisarze i tłumacze twórczości J. Iwaszkiewicza z Włoch, Hiszpanii, Niemiec, Rosji i Ukrainy.
-    W listopadzie w spotkaniu poświęconym Zygmuntowi Mycielskiem (kompozytorowi, pisarzowi, jednemu z największych przyjaciół A, i J, Iwaszkiewiczów) uczestniczył
prof. K. Meyer z Uniwersytetu w Kolonii.


IX.    Nagroda
W grudniu 2007 Alicja Matracka-Kościelny otrzymała Nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego za „działalność w dziedzinie upowszechniania i ochrony dóbr kultury”.

Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku - wszystkie prawa zastrzeżone